Kompetencer:

Anvendelse af uvildige advokatundersøgelser er relevant, når der er behov for at få klarlagt og analyseret mere komplicerede forløb, oftest med et omfattende materiale  og med deltagelse af en større kreds af aktører. Uvildig fordi den udføres af en advokat, der ikke er rådgiver for den myndighed eller virksomhed, det drejer sig om.

Erfaringsgrundlag:

Deltagelse i Justitsministeriets arbejde med ”den lille dagpengesag”, der skulle afdække, om ministerierne foretog forskudsvis udbetaling af støttemidler uden lovhjemmel.

Udført advokatundersøgelser for staten:

Staten ejede aktierne i busselskabet Combus, der kom i økonomiske vanskeligheder og fik tilført betydelige statsmidler. Undersøgelsen omfattede Trafikministeriets forvaltning af ejerskabet til Combus og vurderede, om der var kritisable forhold. Omfattede også en vurdering af, hvilke regler / normer, der måtte antages at gælde for offentligt ejerskab af selskaber. Blev iværksat på baggrund af en kritisk rapport fra Rigsrevisionen.

En kritisk rapport fra Rigsrevisionen var også baggrunden for undersøgelsen af Kirkeministeriets IT udgifter, der over en årrække havde taget et betydeligt omfang. Undersøgelsen skulle belyse baggrunden herfor og om der forelå kritisable forhold.

Jeg har tillige gennemført en advokatundersøgelse for en stor privat erhvervsvirksomhed.

Udspørger i Statsløsesagen (dokumentmateriale på ca. 70.000 sider og 30.000 sider som grundlag for afhøringerne). Sagen omhandlede meddelelse af statsborgerskab til statsløse personer, der opholder sig i Danmark.

 Jeg har i hele min advokattid deltaget som bisidder for ledende embedsmænd i en lang række offentlige undersøgelsesager:

Tamilsagen (ulovlig administration af tamilers familiesammenføringssager).

Landbrugets fonde (var midler i nogle af landbrugets fonde anvendt ulovligt).

Spar Nord (var Spar Nord lovet er skattefradrag af skattemyndighederne ved overtagelsen af dele af Himmerlandsbanken).

TDC-skattefradragssagen (var kritisable forhold i skatteadministration årsag til, at TDC opnåede et meget stort fradrag)

PET Kommissionen (lovligheden af PETs administration)

Skattesagskommissionen (læk af en afgørelse vedrørende Stephen Kinnocks skatteforhold og spørgsmål om ministeriet havde påvirket SKATs sagsbehandling).

Blekingekommissionen (forholdet mellem PET og det åbne politis efterforskning).

Bisidder for embedsmænd i mindre undersøgelsessager, f.eks. Københavns Amts indbetaling af et indskud på ca. 200 mio. kr. i Hafnia før selskabets konkurs, en advokatundersøgelse af forhold i Undervisningsministeriet mv.

Løbende bistået en række topembedsmænd i tjenestemandssager og faglig voldgift, samt forhandlet fratrædelsesaftaler.

 Førelse af et større antal retssager ved danske domstole. Møderet for landsretterne og Højesteret. Jeg har ført fire sager på vegne af EU Kommissionen ved EU domstolen og jeg har ført en del voldgiftssager, navnlig inden for energiområdet.