Kontaktoplysninger:

Tlf: 40504464

Email: ph@poulheidmann.dk

Adresse: Nicolai Eigtveds Gade 34, st. tv., 1402 København K

CVR 36127546

Bank: Danske Bank

Reg. nr. 3411  Kontonr. 11532764

IBAN: DK8330000011532764

SWIFT: DABADKKK

Klientkonto: Danske Bank

Medlemskaber:  Advokatsamfundet, Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark, Dansk selskab for Miljøret, Den Danske Energiretsforening

Ansvarsforsikring og garantidækning: Codan

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokatfirmaet uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet er er organiseret som enkeltmandsvirksomhed. Poul Heidmann er beskikket af Justitsministeriet i Danmark.

Indskydergaranti

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Aftaleklausuler

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Tilsyn og klage

Advokatfirmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokatfirmaet, og/eller utilfredshed med advokatens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk