Kompetencer:

Generelle regelsæt: Forvaltnings- og statsret, kommunalret, forvaltningsloven, offentlighedsloven / aktindsigt, ansættelse i den offentlige sektor, samarbejde privat/offentlig, privatiseringer, fonde

Særlige regelsæt: Planloven, miljøbeskyttelse, vandløbsloven, naturfredningsloven, råstofloven, ekspropriation, vejlovgivningen, udbud, EU ret.

Erfaringsgrundlag:

Justitsministeriet, Stats- og forvaltningsretskontoret, 1986-1988 (studenteransættelse fra 1985): Arbejde med spørgsmål om aktindsigt (offentlighedsloven fra 1985 vedtaget i december med Stats- og forvaltningsretskontoret som pennefører), notater om ekspropriation, om Thule-befolkningens rettigheder, om naturgasprojektet i Danmark (kommunalretlige spørgsmål) samt om Færøernes undergrund / hjemmestyrelovene.

Som advokat har jeg løbende rådgivet kommuner og kommunale fællesskaber om kommunal- fuldmagten og spørgsmål relateret til styrelsesloven. Seneste større sager er Økonomi- og Indenrigsministeriets godkendelse af fusionsvedtægterne for HMN Naturgas I/S og Rungsted Havn sagen for Hørsholm Kommune.

Rådgivning om forvaltningsloven / forvaltningsprocessen indgår løbende i rådgivningen eller som  selvstændige spørgsmål, f.eks. habilitetsreglerne, høring, krav til begrundelse og klagevejledning mv.

Omfattende rådgivning om aktindsigt inden for en lang række temaer, ikke mindst bestemmelserne om forretningshemmeligheder men også de øvrige undtagelsesbestemmelser, f.eks. fortolkning af reglerne om aktindsigt hos energiselskaberne eller reglerne om interne dokumenter, ansættelsessager, undersøgelsessager, miljøoplysningsloven, patienters aktindsigt, aktindsigt i udbudssager mv.

Ansættelse i den offentlige sektor: Se nedenfor om undersøgelser mv.

Jeg har rådgivet både myndigheder og virksomheder om planspørgsmål, f.eks. om adgangen til at etablere sig efter en lokalplan, § 14 – forbud, ændringer af plangrundlaget, klagesager ved Natur- og Miljøklagenævnet samt retssager. Jeg har haft en del sager om adgang til opstilling af vindmøller eller anlæg af veje eller andre anlæg i det åbne land. Jeg har rådgivet om indgåelse af planaftaler med Københavns Kommune på vegne af Tivoli og Carlsberg samt bistået MAN Diesel & Turbo i en række plansager. Jeg har også rådgivet om planloven i relation til en lang række enkeltsager om fast ejendom, bl.a. dispositioner på havnene.

Arbejdet med sager omfattet af miljøbeskyttelsesloven, det være sig forureningssager, tilladelses- sager, virksomhedsoverdragelser mv.

Både for kommuner og private har jeg arbejdet med sager efter vandløbsloven eller de almindelige regler om adkomsten til ferske vande, f.eks. om ejendomsretten til opgrødearealer i Tissø, rækkevidden af kommuners pligt til vandløbsvedligeholdelse i offentlige vandløb og tilsyn med private vandløb, reglerne om adgang til at ændre vandløb, afvandingsspørgsmål, vandindvinding, f.eks. Sæbygaard, Gunderslevholm, Bregentved, Holmegaard, Juellinge, Fredensborg Kommune, Holbæk Kommune og Solrød kommune.

Sager efter Naturbeskyttelsesloven og habitatreglerne, f.eks. udlæg til habitatområder og beskyttelsen af disse samt fredningssager og fredningsrelaterede sager og jagtsager bl.a. vedr. Gerdrupgaard, Øster Hovedgaard, Holmegaard Gods, Gisselfelt Kloster, Frydenlund, Ledreborg, Vemmetofte og Vallø. Desuden sager om § 3 områder i en lang række relationer, bl.a. for Danmarks Radio.

Sager om ekspropriation, bl.a. efter råstofloven, f.eks. om Robbedale forekomsten på Bornholm, indvinding af sphagnum i Lille Vildmose, indvinding af østersskaller i Roskilde Fjord samt kontrakter om råstofindvinding.

Sager efter vejlovgivningen, både offentlige veje og private fællesveje for kommuner og virksomheder. Gæsteprincippet, naturbeskyttelsesloven samt mark- og vejfredsloven anspørgsmål i relation til veje og stiføringer.

Løbende vurderet EU retlige spørgsmål og forhandlet med Kommissionen på vegne af natur- gassektoren og lægemiddelindustrien.

Udbudsspørgsmål for kommuner (affald), opfyldelse og ændring af kontrakter, der har været i udbud, voldgift om opfyldelse af kontrakter, der har været i udbud, udarbejdelse af udbudsmateriale, fortrolighedsspørgsmål, udvælgelseskriterier og tildelingskriterier, udbudsprocedurer, rådgivning om offentlig tildeling af kontrakter uden udbud efter EU domstolens praksis, Klagenævnet for Udbud, erstatningsspørgsmål, tilrettelæggelse af offentlig virksomhed i relation til udbudsreglerne mv.

Udbud inden for lægemiddelsektoren (Amgros), naturgasområdet, varmeforsyning, havne, energirenoveringsprojekter (ESCO).

Gennemført flere privatiseringer af offentlige virksomheder, f.eks. Danak, Vestsjællands Amts entreprenørsektion, Vejle Kommunes bybusser, Teknologirådet samt Fredericia- og Nyborg Havne.